Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 3 stycznia 2007 r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych, prof. Leszek Płonecki przedstawił porządek obrad. Zatwierdzony został protokół ze spotkania w dniu 29 listopada.

Prof. K. Grysa przedstawił uzyskany w wyniku ankietyzacji do dnia posiedzenia panelu wykaz branż, podkreślając że wybór wiodących technologii oraz eliminacja branż nastąpi po ocenie ekspertów.

W sprawie wyboru branż wypowiadali się członkowie Panelu. Dr J. Strzelec przypomniał, że Narodowy Plan Rozwoju oraz Plany Rozwoju woj. świętokrzyskiego przewidują środki finansowe na wzmocnienie innowacyjnej gospodarki oraz na współpracę ze sferą badawczo-rozwojową. Istotą działań projektu Foresight byłoby wyłonienie takich branż, które mogłyby zostać uznane za najważniejsze do realizacji. Problem polega na powiązaniu wytypowanych branż i rozwojowych technologii najbardziej reprezentatywnych dla regionu, np. technologie informatyczne, odnawialne źródła energii, w których efekt synergii byłby najbardziej widoczny.

Prof. L. Płonecki stwierdził, że beneficjent projektu został określony, działania są zgodne z przyjęta metodologią. Członkowie PG, zgodnie z zaplanowanym zadaniem, na podstawie ankiet wyłonią 7 wiodących branż. Prof. A. Oksanycz podkreślił ważność dyskusji panelowych, które mają wyłonić także technologie informatyczne oraz marketing, jako podsystemy zaistniałych procesów technologicznych, co nie jest możliwe do włączenia w konkretnie określone branże. Prof. J. Kot uważa, że wyniki ankiet na tym etapie są odzwierciedleniem istniejącej struktury, zdeterminowanej tradycją i surowcami występującymi na danym terenie, wskazują "patriotyzm branżowy i lokalny". Poszczególne branże mogą uzyskać dużą ilość wskazań, a PG może ich nie wytypować do 7 branż. W związku z tym wyniki ankiet muszą być zweryfikowane wiedzą ekspertów, którzy zdefiniują również technologie, które mogą zaistnieć w przyszłych strukturach gałęziowo-branżowych. Prof. W. Gierulski stwierdził, że na tym etapie branże powinny być inaczej określone, bardziej pogrupowane i lepiej zdefiniowane w celu znalezienia branż mniej znanych. Pani J. Daniel stwierdziła, że podstawą szczegółowej analizy kluczowych branż regionu musi być wiedza o stanie aktualnym oraz o kierunkach rozwoju, które należałoby rozwijać i dofinansowywać. Ważne również jest zidentyfikowanie takich branż, które będą konkurencją dla innych regionów.

Prof. L. Płonecki podsumowując spotkanie powiedział, że czekamy na wypełnione ankiety, które zostaną opracowane, pogrupowane branżowo. Zostaną powołane zespoły ekspertów oraz panele tematyczne, w których będą również uczestniczyli członkowie Panelu Głównego.

Następne spotkanie zostało ustalone na 31 stycznia 2007 r. o godz. 15.00. Na tym posiedzenie zakończono.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006