Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 4 czerwca 2008 r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych prowadzący posiedzenie prof. Leszek Płonecki . koordynator projektu przedstawił porządek obrad oraz przedłożył do zatwierdzenia protokół ze spotkania w dniu 16.04.2008 r. Prof. Leszek Płonecki zaprosił obecnych na konferencję kończącą projekt, która odbędzie się projekt 27 czerwca.

Koordynator projektu wyjaśnił, że spotkanie w dniu 4 czerwca ma na celu omówienie wydawnictwa .Raport końcowy Wiodących Technologii w Województwie Świętokrzyskim., które będzie podsumowaniem projektu Foresight, opracowaniem badań opisanych w poprzednio wydanych tomach oraz wyników ankiety internetowej. Najważniejsze informacje zawarte są w części końcowej i zawierają kwintesencję badań . wyodrębnione 22 technologie/kierunki badań kluczowe dla regionu, wyłonione w wyniku badań internetowych. Wnikliwą analizę tekstu przeprowadził prof. Gierulski. Koordynator projektu zaapelował o zgłaszanie uwag do opracowania.

Następnie głos zabrał Prof. Gierulski, który stwierdził, że materiał przedstawiony jest w sposób wymagający przemodelowania, ponieważ jest to opracowanie końcowe, zamykające trwający półtora roku projekt i winno być napisane w sposób czytelny i zrozumiały dla osoby nie uczestniczącej w projekcie. Prof. Gierulski zgłosił zastrzeżenia m.in. do uwag na temat szkolnictwa wyższego.

Dr inż. Artur Bartosik podkreślił, że kwintesencją raportu są 22 punkty i zawarte tam hasła należy doprecyzować i uszczegółowić.

Koordynator projektu prof. Leszek Płonecki przypomniał, że sformułowania funkcjonują już od dłuższego czasu i do tej pory należało już je doprecyzować.

Prof. Oksanycz - asystent koordynatora projektu przypomniał, że to eksperci zdecydowali jakie zagadnienia są istotne dla rozwoju regionu i dlatego powinny one być pozostawione o obecnym kształcie, mimo iż niektóre nie mają związku z technologią (np. zmiany w prawie).

Prof. Kot zwrócił uwagę, że należy w raporcie uzgodnić, kiedy mowa jest o technologiach, a kiedy o kierunkach rozwoju, zamiast posługiwać się pojęciem "technologie/kierunki rozwoju". Należy także wyróżnić "procesy wspomagające rozwój wybranych technologii".

Prof. Gierulski zaproponował kolejne spotkanie za kilka dni w celu przeredagowania dokumentu.

Prof. Andrzej Neimitz wyraził przekonanie, że w ciągu tygodnia można dokonać poprawek redakcyjnych, a nie merytorycznych. Stwierdził, że ankieta jest ankietą i nie należy wnikać głębiej w jej wyniki. Ze względu na zbliżający się termin zakończenia projektu pozostał już tylko czas na poprawki redakcyjne.

Prof. Kot zaznaczył, że np. postulatu dokonania zmian w prawie nie należy wysuwać na szczeblu województwa świętokrzyskiego.

Pan Ryszard Zbróg - prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej stwierdził, że od początku realizacji projektu odnosił wrażenie, że mowa jest o "technologiach", a nie "kierunkach działań". Wyraził przekonanie, że należy pozostawić określenie "technologie/kierunki działań", można je ewentualnie rozdzielić, aby nie wprowadzać nieładu systemowego. A zmiany w prawie są konsultowane na szczeblu województwa, m.in. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest często nagabywana jako konsultant w sprawie zmian prawa. Stwierdził, że nie ma czasu na poważniejsze zmiany - projekt jest realizowany przez dłuższy czas, a wątpliwości były, są i pozostaną. Konieczne są poprawki redakcyjne, a nie powtórna redakcja opracowania. Należy ujednolicić punkty 3,4 i 14 jako tożsame i doprecyzować pewne zapisy, aby nie mylić haseł.

Prof. Olesiński stwierdził, że raport jest wynikiem wysiłku zbiorowego, owocem półtorarocznej pracy zręcznie zebranym w całość. Fakt, że niektóre wyniki są zbieżne, odzwierciedla pewne tendencje.

Prof. Gierulski wyraził przekonanie, że należy autorom raportu pozostawić nieco czasu na uporządkowanie wyników, dać czas członkom Panelu Głównego na przesłanie uwag.

Prof. Grysa uznał, że kolejne dwa dni to czas na poprawki. Do soboty członkowie Panelu Głównego dostaną poprawioną wersję dokumentu, zgłoszą uwagi. W poniedziałek tekst zostanie uporządkowany przez Głównych Wykonawców.

Na zakończenie spotkania prof. Leszek Płonecki - Kierownik projektu zaprosił raz jeszcze na następne spotkanie 27 czerwca.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006