Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 6 lutego 2008r. o godz. 15:00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych, prof. Leszek Płonecki przedstawił porządek obrad oraz przedłożył do zatwierdzenia protokół z poprzedniego spotkania. Omówiono wykonanie dotychczasowych działań dotyczących identyfikacji wiodących technologii.

Członkowie PG otrzymali egzemplarz "Identyfikacji wiodących technologii w województwie świętokrzyskim". Kierownik projektu zwrócił się z prośbą o ustosunkowanie się do publikacji oraz przedstawienia własnych idei w celu opracowania ostatecznych wyników prac projektu, czyli Raportu Wiodących Technologii.

Prof. K. Grysa omówił prace przewidziane w następnym etapie projektu, czyli przeprowadzenie wywiadów grupowych i pogłębionych. Prosił o typowanie kandydatów na ekspertów. Poinformował o planowanej konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa, dotyczącej wiodących technologii w regionie, w której będziemy współuczestniczyć.

Następnie zabrał głos prezydent SIPH, R. Zbróg, który podkreślił znaczenie działań Regionalnego Centrum Naukowo-Technicznego w Chęcinach, które stwarza podstawy do wyboru i przejmowania przedsiębiorców i nowych technologii. Należy zastanowić się nad wspieraniem takich technologii, w których zaangażowany kapitał zaprocentuje wyłonieniem potencjalnych odbiorców. Planowane działania w ramach Foresight muszą być kompatybilne z działaniami władz województwa. Pan R. Zbróg zobowiązał się również do zorganizowania konferencji dla regionalnego środowiska przedsiębiorców, na której zostaną przedstawione efekty prac projektu Foresihgt.

Następnie członkowie Panelu Głównego proponowali kandydatów na ekspertów.

Na tym spotkanie zakończono, termin następnego spotkania Panelu Głównego ustalono na 5 marca 2008 r. o godz. 15.00.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006