Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 16 kwietnia 2008 r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych prowadzący posiedzenie prof. Leszek Płonecki przedstawił porządek obrad oraz przedłożył do zatwierdzenia protokół ze spotkania w dniu 13 lutego 2008 r.

Pan Piotr Hnidan omówił wyniki badań ankiety internetowej. Następnie prof. L. Płonecki przedstawił plan działań w ramach projektu do czasu jego zakończeni, czyli do 30 czerwca br.:

  1. w dniach 16-30.04. - spotkania focusowe;
  2. 7-8.05 - raport z spotkań;
  3. 14.05. - posiedzenie panelu ekspertów w sprawie końcowej wersji raportu wiodących technologii;
  4. 04.06 - posiedzenie Panelu Głównego - podsumowanie prac i zaakceptowanie ostatecznej wersji raportu;
  5. 27.06 - konferencja podsumowująca dwuletnie prace związane z realizacją projektu.

Prof. K. Grysa przedstawił i omówił propozycje składu ekspertów na spotkanie panelowe. Ustalono również zadania jakie będą przedstawione ekspertom oraz cele jakie powinny zostać osiągnięte. Każda z proponowanych osób otrzyma komplet dokumentów, czyli wyniki ankiet socjometrycznych, wyniki wywiadów indywidualnych i pogłębionych, raport ze spotkań fokusowych. Całość zostanie podsumowana na ostatnim spotkaniu Panelu Głównego, na którym nastąpi zatwierdzenie Raportu Wiodących technologii regionu świętokrzyskiego.

W czasie dyskusji omówiono propozycje osób na ekspertów, zaproponowano włączenie osoby odpowiedzialnej za adiustację tekstu. Omówiono również wyniki ankiet.

Na tym spotkanie zakończono, termin następnego spotkania Panelu Głównego ustalono na 4 czerwca 2008 r. o godz. 15.00.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006