Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 25 kwietnia 2007r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych, prof. Leszek Płonecki przedstawił porządek obrad. Zatwierdzony został protokół ze spotkania w dniu 28 marca 2007r.

Zebranym przedstawiono wyniki drugiej ankiety w postaci obszernego opracowania autorstwa dr Piotra Hnidana z Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, w której dokonano wyboru 30 branż najwyżej ocenionych przez respondentów oraz ułożonych w grupach wg PKD.

Prof. L. Płonecki poinformował, że dyskusja związana z wyłonieniem wiodących branż odbędzie się na następnym spotkaniu, po zapoznaniu się członków Panelu z opracowaniem. Ustalone zostaną grupy paneli tematycznych oraz 7 wiodących branż regionu.

W trakcie spotkania wymieniano informacje, związane z wyborem wiodących technologii. Dr J. Strzelec zwrócił uwagę na konieczność umożliwienia władzom wojewódzkim wspierania nowoczesnych technologii. Wyniki Foresight-u będą potrzebne w celu przewidzenia możliwych tendencji rozwoju regionu. Rezultatem badań musi być również ustalenie grup znaczących przedsiębiorstw i przedsiębiorców, ponieważ to oni będą kreowali rozwój regionu. Prof. W. Gierulski zaznaczył, ze nie można zaniedbywać branż, które w ankietach nie zostały wyłonione. Należy spojrzeć perspektywicznie na istotne trendy rozwojowe, zarówno w przemyśle, jak i w usługach, nie skupiać się na rzeczach oczywistych. Z. Kuleszyński podkreślił konieczność analizy strategii dużych przedsiębiorstw, jakie są kierunki ich ekspansji i inwestycji, a także jakie są trendy krajowe i europejskie, które mogłyby przełożyć się na rozwój naszego regionu. J. Sułek zwrócił uwagę na uszczegółowienie i zidentyfikowanie takich branż, które mogłyby uzyskać wsparcie z Unii Europejskiej.

Podsumowując dyskusję, prof. L. Płonecki stwierdził, że wyniki ankiet muszą zostać skonkretyzowane na następnym spotkaniu, na którym również zostanie uszczegółowiona tematyka 7 paneli. Członkowie Panelu Głównego wraz z panelami tematycznymi wykonają główne prace związane ze zweryfikowaniem wiodących technologii i wskazaniem nowych technologii w wybranych branżach.

Następnie prof. A. Oksanycz przedstawił koncepcję formowania tez delfickich oraz aneks do tez delfickich.

Sprawy związane z ustaleniem Kluczowych Branż Regionu dla działań 7 paneli tematycznych, przypisanie członków PG do paneli tematycznych oraz ustalenie listy ekspertów dla określenia wiodących technologii odłożono na następne spotkanie, które zostało ustalone na 9 maja 2007 r. o godz. 14.00.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006