Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 25 lipca 2007 r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych, prof. Leszek Płonecki przedstawił porządek obrad. Zatwierdzony został protokół ze spotkania w dniu 27 czerwca 2007 r.

Prof. K. Grysa omówił ostateczną wersję Raportu Kluczowych Branż Regionu. Raport został oceniony przez 21 recenzentów. Wiele istotnych kwestii zostało uwzględnionych w ostatecznym opracowaniu. Całość opracowania została umieszczona na stronach internetowych projektu, członkowie PG po zapoznaniu się z Raportem, mogą przekazywać drogą elektroniczną swoje uwagi.

Prof. A. Oksanycz przygotował drugą poprawioną wersję tez delfickich. Po omówieniu ankiety zwrócił się z prośbą do członków PG o przekazywanie wszelkich uwag drogą elektroniczną. Uwagi te będą narzędziem do dyskusji w ramach Paneli tematycznych. Całość opracowania, po dyskusji, została zatwierdzona przez zebranych.

Następnie prof. L. Płonecki przedstawił listę ekspertów, którzy w ramach Paneli Tematycznych opracowali ekspertyzy w poszczególnych dziedzinach. Na dzień 25 lipca wpłynęło 21 ekspertyz. Prof. A. Oksanycz wraz z dr Danutą Gierulską podda analizie przesłane ekspertyzy, czego wynikiem będą opracowania dla poszczególnych Paneli, aby z Raportem Kluczowych Branż Regionu stanowiły podstawę do posiedzeń.

Prof. Krzysztof Grysa poinformował o głównych kierunkach dalszych działań, czyli przygotowaniem spotkań Paneli Tematycznych. Przypomniał członkom PG o włączeniu się w prace poszczególnych Paneli Tematycznych zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Listy Paneli Tematycznych wraz z przydzielonymi osobami zostały zatwierdzone. Listy te zostały udostępnione członkom PG na stronach internetowych. Poinformował również o odbytych 2 spotkaniach moderatorów. Kolejne, trzecie spotkanie moderatorów odbędzie się 3 września, na którym nastąpi podsumowanie wraz z ustaleniem terminów spotkań.

Następne spotkanie zostało ustalone na 5 września 2007 r. o godz. 15.00.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006