Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 25 września 2007 r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych, prof. Leszek Płonecki przedstawił porządek obrad. Zatwierdzony został protokół ze spotkania w dniu 5 września 2007 r.

Prof. K. Grysa poinformował o zakończeniu I tury spotkań Paneli Tematycznych. Członków Panelu Głównego poprosił o omówienie, wnioski oraz określenie dalszych działań.

Stwierdzono trudności w wypełnianiu ankiety delfickiej z powodu braku instrukcji, jak również w niektórych przypadkach braku wiedzy na temat tez delfickich. Uwagi do tez delfickich dotyczyły również braku wizji i wszechstronności postrzegania problemu oraz zbyt dużej ilości obszarów tematycznych, przy braku wyraźnie określonego celu.

Wszyscy podkreślali bardzo dobrą rolę moderatorów, ich profesjonalizm i kompetencje, umiejętność wprowadzania dobrej integracyjnej atmosfery oraz aktywność i zainteresowanie uczestników spotkań.

Podsumowując I turę spotkań stwierdzono, że część ogólna ankiet będzie wypełniana jako "praca domowa" po drugim spotkaniu PT; za priorytetowe uznano ankiety branżowe; po każdym spotkaniu uznano konieczność zsyntetyzowania prac.

Podkreślano również konieczność wypracowania takich działań, które opierając się na wiedzy i konkurencyjności regionu oraz wizji w sferze technologii, wskazałyby gdzie inwestować i w jakie technologie.

Spotkanie z moderatorami po II turze ustalono na 8 października, natomiast termin następnego spotkania Panelu Głównego - na 24 października 2007 r. o godz. 15.00.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006