Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 25 października 2006. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Zebranych powitał prof. Leszek Płonecki, przedstawił porządek obrad. Członkom PG udostępniono poprawiony projekt ankiety, materiały dotyczące określenia beneficjenta oraz wykazy typowanych ekspertów. Zatwierdzony został protokół ze spotkania w dniu 27 września.

Prof. Krzysztof Grysa poinformował zebranych o przebiegu prac związanych z tworzeniem listy ekspertów. Dotychczas pozyskano 121 osób, ale lista cały czas jest otwarta, nadal trwają czynności związane z uzupełnianiem listy ekspertów. Optymalna liczba to 300 osób, z czego 5-8 osób powinno reprezentować każdy powiat, natomiast pozostała część Kielce i powiat kielecki. Prof. K. Grysa zwrócił się zprośbą do członków PG o zgłaszanie swoich kandydatur, ponieważ do 15 listopada lista ekspertów powinna zostać zamknięta.

Został przedstawiony do dyskusji projekt ankiety. Ankieta zawiera 32 pytania zamknięte, 3 otwarte, został podany sposób oceny - zgodnie z uwagami i sugestiami członków Panelu. W trakcie dyskusji na temat projektu ankiety, stwierdzono konieczność skonkretyzowania pytań, małą czytelność i niejednorodność, co powoduje brak dobrego zrozumienia tekstu. Zwrócono uwagę na uwypuklenie potrzeb działań promocyjnych, uwzględnienie mentalności ewentualnych wypełniających oraz postrzegania społecznego. Stwierdzono, że pytania powinny być bardziej kompatybilne i jasno sformułowane. Kierownik projektu poprosił zebranych o przesyłanie wszelkich uwag, dotyczących ankiety, drogą elektroniczną do prof. K. Grysy, a te zostaną rozpatrzone i ujęte w nowej wersji ankiety.

Drugi dokument określający beneficjenta i cele merytoryczne projektu omówił prof. Aleksander Oksanycz. Na poprzednim spotkaniu zostało przedstawione opracowanie, gdzie odbiorca został określony w trzech grupach i wpisany w ogólny schemat innowacji, w którym przewidziano stronę popytu i podaży. Wersja ostateczna dokumentu powstanie w procesie realizacji projektu, gdzie zostaną określone konkretne cele oraz system drzewa celów.

Prezydent SIPH - Ryszard Zbróg - zwrócił uwagę na małe zaangażowanie władz wojewódzkich w sprawach związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością regionu, stwierdził, że motorem rozwoju regionalnego są grupy kapitałowe oraz przedsiębiorstwa, które generują kapitał i są zainteresowane innowacjami. Prof. A. Oksanycz stwierdził, że przedstawiciele grup kapitałowych muszą być bodźcem i dźwignią oddziaływania na władze regionalne. Bez takiego sprzężenia nie będzie spodziewanego efektu w postaci nowych wdrożeń, innowacji i podnoszenia przedsiębiorczości, władze regionalne muszą rozwiązywać problemy regionu. Prof. Janusz Kot poparł stanowisko prof. A. Oksanycza, stwierdzając, że władze regionalne mają i powinny mieć duże znaczenie we wszystkich inicjatywach gospodarczych, mających na celu podnoszenia rangi województwa. Administracja nie jest kreatorem przedsiębiorczości, natomiast musi stworzyć odpowiednie warunki prawne, statutowe i finansowe.

Podsumowując, prof. L. Płonecki poprosił o przesyłanie wszystkich uwag do autorów opracowań. Następne spotkanie zostało ustalone na 29 listopada 2006 r. o godz. 15.00.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006