Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 27 września 2006 r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Zebranych powitał prof. Leszek Płonecki, przedstawił porządek obrad. Członkom PG zostały udostępnione materiały dotyczące projektu ankiety oraz wykazy typowanych ekspertów. Zatwierdzony został protokół ze spotkania w dniu 30 sierpnia oraz ostateczna wersja Planu Operacyjnego.

Kierownik projektu przedstawił stan realizacji projektu - zadanie 1 zostało zakończone i rozliczone; termin złożenia wniosku o płatność, zgodnie z harmonogramem, upływa 30 września br. W planowanym terminie nie udało się jedynie powołać Panelu Programowego z przyczyn niezależnych od Komitetu Sterującego. Zadanie 2 Projektu "Identyfikacja Kluczowych Branż Regionu-opracowanie kwestionariusza ankietowego i zastosowanie metody delfickiej" zaczęło się 1 września i będzie opracowywane do 30 czerwca 2007 roku, z podziałem na 3 etapy - grudzień 2006, marzec 2007 i lipiec 2007 r.

Prof. Krzysztof Grysa przedstawił zakres działań dotyczący realizacji zadania 2. Rozesłano listy do 460 instytucji w całym województwie w celu wytypowania ekspertów. Na dzień dzisiejszy odpowiedzi nadesłało ok. 12-14% respondentów. Po konsultacjach z prof. Zbigniewem Olesińskim, prof. Januszem Kotem, dr Zdobysławem Kuleszyńskim i prof. Ewą Grzegorzewską-Ramocką powstała propozycja ankiety obejmującej wszystkie istotne dziedziny i klasy na podstawie PKD. Eksperci powinni dokonać wyboru najważniejszych dziedzin, które będą wpisywać się w priorytetowe technologie regionu.

Prof. Aleksander Oksanycz przedstawił wizję klienta . odbiorcy projektu, określając go na podstawie 3 poziomów:

  1. klient-decydent (siła sprawcza) - jednostki biznesu, ośrodków władzy, organizacji społecznych podejmujących decyzje w stosunku do możliwości wdrożeń, lobbingu, pozytywnej promocji priorytetów technologicznych, umiejętność podejmowania decyzji.
  2. klient-uczestnik - "aktywny klient", jednostki biznesu, sektor b+r, pośredniczące firmy zajmujące się wdrożeniami, nowymi technologiami i innowacjami. Jednostki bezpośrednio zainteresowane procesem zmian.
  3. klient-obserwator - bierny (ale konieczny) uczestnik procesu, nie zaangażowany bezpośrednio w proces innowacyjny, wdrożeniowy. Bardzo ważną funkcją projektu będzie zmiana postaw tego rodzaju klienta.

W dyskusji na temat ankiety i doboru ekspertów zabrał głos prof. Z. Olesiński, który podkreślił istotę przeprowadzenia badań wśród mikroprzedsiębiorców oraz włączenia instytucji, w których już zostały przeprowadzone podobne ankiety. Stwierdził, że w ankiecie jest za mało informacji i opracowań tekstowych, należałoby wprowadzić pytania opisowe z uzasadnieniem. Doboru ekspertów można dokonać poprzez rozmowy telefoniczne, gdyż taka forma jest bardziej efektywna w uzyskiwaniu informacji.

Prof. J. Kot stwierdził brak pytań ankietowych dotyczących wpływu na zmiany strukturalne oraz na konkurencyjność regionu. W doborze ekspertów uznał konieczność wyboru .nadreprezentacji Kielc., biorąc pod uwagę fakt, że nośnikiem rozwoju regionalnego są obszary metropolitalne. Zaproponował także zamianę określenia "klient" na "odbiorca" jako bardziej adekwatny do określeń projektu.

Dr Jerzy Strzelec przypomniał, że projekt wpisuje się i będzie realizowany na płaszczyźnie regionalnej, najważniejszym odbiorcą (beneficjentem) jest aktywny odbiorca; należy wyłonić ekspertów przedsiębiorczych i otwartych na zmiany postaw społecznych.

Prof. Wacław Gierulski zauważył, że należy uzupełnić dane ekspertów o wykształcenie i zawód jako istotne elementy do stworzenia ostatecznej listy ekspertów. Pytania ankietowe powinny być jasno sformułowane, czytelne, a cała ankieta powinna zostać najpierw przetestowana przez próbną grupę odbiorców, w celu ewentualnej weryfikacji.

Prof. Zbigniew Rusin podkreślił cel projektu, polegający na wzmocnieniu współdziałania jednostek badawczo-rozwojowych i przedsiębiorców. Należy pamiętać, że region świętokrzyski ma swoje priorytetowe tradycyjne gałęzie przemysłu, np. budownictwo i materiały budowlane, przemysł maszynowy. W Politechnice Świętokrzyskiej wykonuje się wiele prac badawczych w tym zakresie. W tym kontekście brakuje ekspertów z tych sektorów.

Podsumowując, kierownik projektu prof. L. Płonecki, stwierdził, że ankieta zostanie zweryfikowana. Lista ekspertów jest otwarta, nadal spływają oferty, ale może być także uzupełniana kandydatami zgłoszonymi przez członków Panelu Głównego. Istotą utworzenia listy ekspertów jest wyłonienie faktycznych reprezentantów wiodących technologii naszego regionu.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006