Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 28 marca 2007 r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych, prof. Leszek Płonecki przedstawił porządek obrad. Zatwierdzony został protokół ze spotkania w dniu 28 lutego 2007 r.

Po powitaniu zebranych, prof. Leszek Płonecki przedstawił porządek obrad. Zatwierdzony został protokół ze spotkania w dniu 28 lutego 2007 r.

Zebranym przedstawiono wyniki drugiej ankiety dotyczącej wiodących branż regionu. Krzysztof Grysa poinformował, że wpłynęły 102 ankiety, z czego 12 od członków Panelu. Stwierdził, że należy zrezygnować z przeprowadzenia trzeciej ankiety ze względów czasowych oraz trudności w uzyskaniu ankiet. Wytypowano 7 grup branż jako podstawę do utworzenia grup tematycznych:

  1.  Przemysł cementowy, wapienniczy, gipsowy
  2.  Przetwórstwo spożywcze i hodowla
  3.  Energia, gaz, woda i odnawialne źródła energii oraz przetwórstwo odpadów
  4.  Budownictwo
  5.  Informatyka i działalność B+R
  6.  Wyroby ceramiczne
  7.  Przemysł maszynowy

W wyniku dyskusji stwierdzono, że nie należy zamykać list branż, gdyż nie zostały ujęte niektóre ważne, z punktu widzenia regionu dziedziny, takie jak elektronika, chemia itp. Proponowano połączenie niektórych branż w jedna grupę oraz rozszerzenie innych o pokrewne gałęzie i płaszczyzny innowacyjne, które mogą zaistnieć podczas prac grup tematycznych. Proponowano także rozbudowę nazewnictwa poszczególnych branż na podstawie wiedzy członków Panelu. Zaznaczono brak branży dotyczącej "usług" oraz konieczność skonfrontowania wyników ankiet ze statystycznymi wynikami dynamiki wzrostu gospodarczego. Należałoby także zwrócić uwagę na przeanalizowanie wytypowanych branż pod kątem rozwoju perspektywicznego regionu.

Stwierdzono konieczność połączenia grup I (Przemysł cementowy, wapienniczy, gipsowy) i grupy VI (Wyroby ceramiczne) w jedna grupę, natomiast ustalono, że dodatkową grupą będą "Usługi". Grupy te mogą jeszcze ulegać modyfikacjom w wyniku dyskusji. Na przyszłym spotkaniu musi jednak zostać wytypowana ostateczna wersja siedmiu grup tematycznych. Po wytypowaniu zostanie powołane 7 Paneli tematycznych, wynikiem ich prac będą częściowe raporty, które w efekcie dadzą raport końcowy kluczowych branż regionu.

Członkowie Panelu Głównego zostaną podzieleni po dwie osoby w 7 grup do koordynacji paneli tematycznych, tam zostaną określone cele, procedury, formy redakcyjne, instrukcje do raportów częściowych, tak aby raport końcowy miał zwartą całość.

Na koniec spotkania prof. L. Płonecki poinformował o udziale w konferencji otwierającej Narodowy Program Foresight.

Następne spotkanie zostało ustalone na 25 kwietnia 2007 r. o godz. 15.00. Na tym posiedzenie zakończono.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006