Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 28 listopada 2007 r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych prowadzący posiedzenie - prof. Krzysztof Grysa - asystent koordynatora projektu przedstawił porządek obrad oraz przedłożył do zatwierdzenia protokół ze spotkania w dniu 24.10.2007 r.

Prof. K. Grysa wyjaśnił, że nie jest jeszcze w stanie zreferować raportów ze spotkań sześciu Paneli, ze względu na fakt, że materiały te otrzymał w dniu poprzednim. Zobowiązał się dostarczyć je powielone osobiście wszystkim uczestnikom Panelu Głównego. Podkreślił konieczność zweryfikowania raportów pod kątem technologii przyszłości oraz technologii wiodących w regionie. Niezbędne jest ich dopracowanie. Do końca stycznia raport wiodących technologii powinien zostać wydrukowany.

Konieczne jest przedstawienie tez ekspertom - osobom, które znają region i potrafią objąć całość zagadnienia w ciagu dwóch czterogodzinnych spotkań. Prof. Grysa omówił kandydatury osób proponowanych do udziału w pracach w charakterze ekspertów. Członkowie Panelu Głównego zgodnie zadecydowali, aby pozostawić na razie wszystkie zaproponowane osoby na liście ze względu na fakt, że nie wszyscy zgodzą się na udział w pracach.

Następnie prof. A. Oksanycz przedstawił wyniki prac Panelu VIII - Systemowe zagadnienia rozwoju regionalnego, transport, komunikacja, agroturystyka. Rozdał obecnym materiały i prosił o zgłaszanie wszelkich uwag do nich na piśmie na jego adres e-mailowy. Stwierdził, że dane mają charakter systemowy i przekładają się na wyniki wszystkich zespołów. Wszelkie zgłoszone konstruktywne uwagi zostaną umieszczone w opracowaniu końcowym.

Na zakończenie spotkania wyznaczono termin zebrania ekspertów na dni 10 i 11 grudnia 2007 od godz. 16.30 do 20.30.

Termin kolejnego spotkania Panelu Głównego ustalono na 9 stycznia 2008 o godz. 15-tej. Ustalono także, że przed świętami wysłane zostaną członkom Panelu Głównego wszystkie materiały związane z pracami ekspertów.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006