Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 30 sierpnia 2006 r. o godz. 10.00 odbyło się posiedzenie Panelu Głównego, w którym oprócz Komitetu Sterującego (tzn. koordynatora i jego dwóch asystentów) i członków Panelu Głównego obecny był także JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej - prof. Wiesław Trąmpczyński.

Zebranych powitał prof. Leszek Płonecki - koordynator i kierownik projektu "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego". Następnie JM Rektor Wiesław Trąmpczyński wyraził zadowolenie ze spotkania, podkreślając ważność realizacji projektu w rozwoju regionu świętokrzyskiego.

Ponownie zabierając głos, prof. L. Płonecki określił główne założenia projektu, poinformował zebranych o podpisaniu porozumienia z jednostkami naukowo-badawczymi województw podkarpackiego i lubelskiego realizującymi Foresight oraz o konieczności powołania Panelu Programowego koordynującego działania tych trzech województw. Następnie przedstawił plan posiedzenia i oddał głos prof. Krzysztofowi Grysie.

Prof. K. Grysa przedstawił zakres tematyczny projektu, zgodnie ze szczegółowym rozpisaniem poszczególnych zadań, zapoznał członków Panelu z etapami prac oraz z obowiązkami wynikającymi z realizacji pracy. Podkreślił konieczność włączenia do projektu wielu osób, instytucji i ekspertów, nawiązania współpracy z wieloma urzędami, które będą pomocne przy pracach wykonawczych projektu. Omówił ogólne założenia Planu Operacyjnego i poprosił zebranych o dyskusję i uwagi na temat przedstawionego opracowania.

W trakcie dyskusji dr Jerzy Strzelec stwierdził, że podstawowym obszarem badań powinny być przedsiębiorstwa nastawione na innowacyjność, które dostrzegają celowość włączenia się w prace projektu. Cele szczegółowe to przede wszystkim przeprowadzenie analizy stanu bieżącego w celu wypracowania decyzji inwestycyjnych; wsparcie sfery badawczo-rozwojowej, wzmocnienie spójności nauki z gospodarką, wyłonienie przedsiębiorstw, w które warto inwestować i wspierać; upowszechnienie Regionalnego Programu Operacyjnego województwa świętokrzyskiego w celu racjonalnego wykorzystania unijnych środków. Ważnym zadaniem jest również efektywna współpraca pomiędzy jednostkami realizującymi projekty mające na celu wspieranie innowacyjności w naszym regionie.

Prof. Zbigniew Olesiński opracowany Plan Operacyjny zaopiniował pod względem merytorycznym jako satysfakcjonujący. Zaznaczył, że istotą projektu powinien być również rozwój świadomości społeczeństwa w stosunku do zmieniających się realiów życia gospodarczego kraju, a także przede wszystkim wspieranie sektora MŚP. Należy dotrzeć do ludzi, którzy zaczynają swoją działalność, a także do studentów kończących studia, mających inicjatywę i przedsiębiorczość, w celu umożliwienia im wsparcia. Prof. Z. Olesiński zwrócił uwagę na konieczność wyszczególnienia w Planie Operacyjnym priorytetowych branż regionu, np. budownictwa i materiałów budowlanych oraz wytypowania wiodących klastrów, (turystyczny, informatyczny). Analiza więzi między przedsiębiorstwami budowlanymi pozwala wskazać, iż w regionie kształtuje się klaster budowlany.

Prof. Wacław Gierulski stwierdził brak w opracowaniu definicji branży w odniesieniu do realizowanego projektu oraz informacji kogo będzie obejmowała ankietyzacja. Dr Artur Bartosik poinformował o możliwościach szkoleń przeprowadzanych w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz o Programie Budowy Systemu Innowacyjnego i projekcie PROMONIT, które powinny mieć wspólne płaszczyzny wspierające działania programu Foresight. Dr Zdobysław Kuleszyński zwrócił uwagę na system wspomagania szkół wyższych i organizacji samorządowych, który musi trafić na realny grunt oraz zmienić mentalność społeczną na etapie edukacyjnym.

Prezes Odlewni Polskich SA, Leszek Walczyk za najbardziej istotną kwestię projektu uznał stworzenie efektywnego przepływu informacji oraz permanentnej edukacji społecznej i szerokiego odbioru społecznego. Należy zwrócić uwagę na kształtowanie potencjału ludzkiego pod kątem wzmocnienia przedsiębiorczości i myślenia innowacyjnego.

Następnie kierownik projektu prof. L. Płonecki podziękował za udział w dyskusji. Stwierdził, że wynikające z uwag poprawki zostaną uwzględnione w ostatecznym opracowaniu Planu Operacyjnego. Członkowie Panelu Głównego jednogłośnie zaakceptowali Plan Operacyjny ze wskazanymi poprawkami.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006