Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 5 marca 2008 r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych prowadzący posiedzenie prof. Leszek Płonecki przedstawił porządek obrad oraz przedłożył do zatwierdzenia protokół ze spotkania w dniu 6 lutego 2008 r.

Prof. K. Grysa omówił zasady przeprowadzenia ankiety internetowej dotyczącej wiodących technologii w regionie. Ankieta została również umieszczona na stronach internetowych projektu . prośba o wypełnienie jej przez członków Panelu. Celem ankiety było uzyskanie informacji w zakresie wyłonionych wiodących technologii. Wyniki ankiety omówił i podsumował Piotr Hnida (opracowanie w załączeniu). Opracowano 121 ankiet, w których respondenci oceniali prawdopodobieństwo rozwoju wyłonionych technologii oraz określali realny termin wdrożenia. W ankietyzacji wzięły udział osoby z całego województwa (oprócz dwóch powiatów), wyniki ankiety wykazały duże różnice w ocenie i określeniu terminów wdrożeń.

W ocenie członków PG grupa respondentów była niekompetentna i źle dobrana, co spowodowało, że wyniki ankiet są sprzeczne i wadliwe, nie dające oczekiwanych rezultatów. Ankieta powinna trafić do innej grupy respondentów, najlepiej do grupy obiektywnych ekspertów.

Prof. K. Grysa stwierdził, ze aktualnie typowane osoby na spotkania fokusowe, około 100 osób, zostaną również zobowiązane do wypełnienia ankiet. Oprócz tego ankieta zostanie rozesłana do studentów studiów niestacjonarnych, w celu poszerzenia reprezentatywności ankietyzowanych. Materiał ankietowy będzie wyjściem do spotkań fokusowych.

Prof. K. Grysa zwrócił się również do członków PG o typowanie odpowiednich osób w celu prowadzenia wywiadów grupowych i pogłębionych.

Podkreślano też konieczność większego spopularyzowania projektu, zarówno wśród władz miasta i województwa, jak i zwykłych obywateli.

Na tym spotkanie zakończono, termin następnego spotkania Panelu Głównego ustalono na 16 kwietnia 2008 r. o godz. 15.00.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006