Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu w dniu 29 listopada 2006 r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych, prof. Leszek Płonecki przedstawił porządek obrad. Członkom PG udostępniono najnowszą wersję ankiety oraz materiały dotyczące wstępnej analizy regionu. Zatwierdzony został protokół ze spotkania w dniu 25 października.

Prof. K. Grysa przedstawiając projekt ankiety, poinformował o możliwości wprowadzenia pytań zróżnicowanych wagowo. Za najważniejsze uznano pytania dotyczące zagadnień ekonomicznych i ochrony środowiska, pozostałe pytania były bardziej zróżnicowane wagowo. Ocenił, że wprowadzenie wag będzie narzędziem wspomagającym do analizy i uśredniania ocen przez ekspertów. Poinformował, ze ankiety zostały przesłane do 102 gmin.

W trakcie dyskusji w sprawie wprowadzenia wag zabierali głos prof. W. Gierulski, prof. J. Kot, prof. Z. Rusin, dr J. Strzelec. Stwierdzono, że wszystkie pytania ankiety są ważne, a wprowadzenie wag jest zbyt sztuczną i subiektywną oceną, która spowoduje trudności w weryfikacji ankiety przez ekspertów. Ustalono, że wprowadzenie wag nie jest potrzebne.

Kolejne punkty porządku obrad przedstawili kolejno mgr Piotr Hnidan i dr Agnieszka Piotrowska-Piątek . pracownicy naukowi Akademii Świętokrzyskiej i Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach. Przedstawili wstępną analizę regionu (tzw. badania gabinetowe).

Po zreferowaniu tematu wywiązała się dyskusja, w której wzięli udział dr Z. Kuleszyński, prof. Z. Olesiński, mgr R. Zbróg, mgr W. Płaza i dr J. Strzelec.

Stwierdzono brak charakterystyki regionu w odniesieniu do Strategii Rozwoju Kraju, jako miejsca regionu świętokrzyskiego w kraju i Unii Europejskiej, brak określenia obszarów strategicznych i innowacyjnych. Stwierdzono, że pominięto obszary i problematykę rolną, gdzie również musi zaistnieć innowacja. Analiza regionu powinna być bardziej obiektywna, zawierać ocenę chłonności inwestycji przez poszczególne regiony, w jaki sposób są wdrażane projekty unijne, gdzie wprowadza się nowe technologie. Istnieje również konieczność określenia elementu przyszłościowego, jakie branże powinny się rozwijać, jakie powinno się wspierać.

Podsumowując, prof. L. Płonecki poprosił o przesyłanie wszystkich uwag do autorów opracowań, informując jednocześnie, że opracowanie miało wyłącznie charakter wstępnej sondy. Zaapelował także do członków PG o uzupełnienie listy ekspertów o osoby z powiatów i gmin.

Następne spotkanie zostało ustalone na 3 stycznia 2007 r. o godz. 15.00. Na tym posiedzenie zakończono.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006